கோ தானம் பெற விரும்புகிறவர்கள் அணுகவும் திரு.செந்தூர் சுப்பிரமணியன் @ +91 99622 94600

ABOUT CONSULTANT

Dr. Andal P Chockalingam BE, MBA, M.Phil., (Ph.d.,) is a renowned personality with a rich heritage in Tamil Nadu. He was born in 1971 at Ambasamudram, which is situated in Tirunelveli District and his great grandfather was Madathukadai Chithambaram Pillai, who was a very great freedom fighter. His brother Madathukadai Chockalingam pillai was the founder of Sudesamithiran and Dhinasari. Not only that, he was the first Editor of Dinamani. Having such lineage, Dr. Andal P Chockalingam is also a popular, senior Vastu Consultant & founder of Maga Andal’s Vastu and is well appreciated for his services. He is extremely devoted and has a keen inclination for Goddess Andal of Srivilliputhur temple. Since 1995, he has been doing the research on temples and their relevance with vastu. Eventually, his research about the temples has become a part of his doctorate degree.

Read more...

NEWS & EVENTS

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12-மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 - ன் மூன்றாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 20.01.2019 அன்று The Raintree Hotel - ல் வைத்து
Read More

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 – ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 - ன் இரண்டாம் நாள் பயிற்சி வகுப்பு 19.01.2019 அன்று The Raintree Hotel - ல் வைத்து
Read More

Sri Aandal Vastu – Practitioner Training – 12

ஸ்ரீ ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு 12 - ன் முதல் நாள் பயிற்சி வகுப்பு இன்று (18.01.2019) The Raintree Hotel - ல் வைத்து
Read More

Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 12 -ஜனவரி 18, 2019 – ம் தேதி

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 12 (Sri Aandal Vastu Practitioner Training – 12) ஜனவரி 18, 2019 – ம் தேதி துவங்க
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 11 27.08.2018 அன்று ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஏழாம் நாள் வகுப்பு சென்னை Le Royal Meridian Hotel - ல்
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு – 11

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு - 11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து
Read More

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 (26-08-17)

ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சி-11 ஆண்டாள் வாஸ்து பயிற்சியின் ஆறாம் நாள் வகுப்பு 26.08.2018 அன்று சென்னையில் சில வீடுகளுக்கு சென்று கள ஆய்வு செய்து பின் Raintree Hotel
Read More

FAQs

West side of my house have empty backyard compared to east, north & south. Is it good or bad. If bad kindly let me know the solution?

Yes. This is a non-compliance with Vastu principle. East and North should have more open space compared with West and South should. To quick fix this, you can opt to cut-off your empty west area with a separated compound wall & disconnect with it., The western empty backyard should have no connection with your building or be accessible with your original compound wall entry.

In my family myself, my brother & my dad all are jobless last 1 year. Is it because of Vastu? If yes kindly advise me the solution?

Yes. You are absolutely correct. The problematic zones could be North & East. North and East sides should not have common walls. These sides should be having openable windows. Keep the windows in North & East always opened.

Also ensure there are no staircases(both internal and external), Pooja room, High ceiling,Bathroom/Lavatory, Store room/Kitchen/Portico, Sewage/septic tank, Trees,Inverter/Generator/EB Box, Over-head water storage tank, in the NorthEast.In addition, internal staircase and external closed staircase, Pooja room, Kitchen, Bathroom/Lavatory, Windows/doors/openness of any nature, Inverter/Generator/EB Box, Low ceiling, Sewage/septic tank, Corner cut Portico, T Junction, Well/Bore, Pit/Dimple/Dent, should not be prevailing in the SouthWest direction.

Pls check on these aspects and rectify to reap a prosperous life.

In my house ladies can't live ? If they live also they always have medical expenditure. Is it related to vastu? If yes what's the solution?

Yes. Vastu is the key reason.

Few foundational considerations could be that:

  • The plot & construction should necessarily be a perfect square or rectangle.
  • To ensure there are no bore-well, well, overhead tank in the North-West & South-East directions.

Dr. Andal P Chockalingam's Live Program

Feed Back Videos

பண ஈர்ப்பு விதி வீடியோக்கள்

If you have any query related to vastushastram,
we are available